Hållbarhet i allt vi gör

Hållbarhet är en nyckelfråga för oss på Born, såväl i relationen till våra klienter som inom vår egen organisation. Vi tänker långsiktigt när det gäller våra kunders affär och att kunna bidra till deras värdeskapande för samtliga intressenter. Och vi värnar en god arbetsmiljö och modernt ledarskap för våra egna medarbetare.

En del av våra klienters hållbarhetsagenda

Finans och fastighetssektorns hållbara omställning sker i snabb takt. Våra klienter drivs i accelererande utsträckning av att leverera på högt ställda ESG-mål i hela verksamheten och i varje investering. Som kreativa och affärsnära juridiska rådgivare har vi som ambition att vara en stark partner i denna omställning.

Att jobba effektivt innebär inte alltid sena kvällar. Kollegorna är väldigt trevliga och sammanhållningen på byrånivå är riktigt bra.

En hållbar organisation

Vi är en modern advokatbyrå som värnar om en god psykisk och fysisk arbetsmiljö. Vårt arbete vilar på en stark värdegrund. Ett tydligt men lyhört ledarskap, starka utvecklingsmöjligheter och en snabb lärkurva samt delaktighet och kommunikation är hörnpelare som möjliggörs av en kultur där seniora och juniora medarbetare arbetar nära tillsammans.

Hög affärsetik

Att verka för god sed är en central del av vår yrkesroll. Det inkluderar en rad aspekter för att motverka risker för mutor, korruption, penningtvätt, jäv, otillbörligt skatteundandragande, terroristfinansiering och liknande brott som kan förekomma i näringslivet i relation till transaktioner och företagsaffärer. Vi stödjer våra klienter i att kartlägga och hantera sådana risker och tillämpar samma etik i vår egen verksamhet, grundat i oberoende, klientlojalitet, konfidentialitet samt övriga aspekter av god advokatsed. För ett hållbart affärsliv.