Med fokus på affärer

På Born har vi samlat vår expertis för att bistå dig som klient med dina affärer. Vi biträder dig som ägare, köpare, säljare, utvecklare, entreprenör, bank, investerare eller emittent genom hela affären. Vårt team har genom åren regelbundet blivit topprankade i olika publikationer som Chambersand Partners och Legal500.


Från rådgivning
kring affärsstruktur
till Due Diligence,
avtalsförhandlingar
och finansiering.

Förvärvs- och Fastighetsfinansiering

Kapitalanskaffning

Bilaterala och syndikerade lån

Leasingfaciliteter

Lånefaciliteter

Säkerhetsstrukturer

Företagsobligationer

MTN-program

Hybridfinansiering

Regulatorisk juridik

Förvärv och överlåtelser av fastigheter och fastighetsbolag

Rådgivning kring utvecklingsprojekt

Forward funding, forward purchase & sale and lease back

Byggrättsförsäljningar

Fastighetsbildningsfrågor

Exploateringsavtal

Stämpelskattefrågor

Entreprenadrätt

Nyttjanderätter, arrenden servitut och andra rättigheter

Bostadsrättsombildningar

Fusioner och samgåenden

Företagsöverlåtelser och företagsförvärv

Legal Due Diligence

Genomgång/planering av transaktionsstrukturer

Aktieägaravtal och JV-avtal

Investeringsavtal

Preferenskapital

Fondstrukturer

Rådgivning kring AIFM-regelverk

Bolagsstämmor och bolagsstyrning

Allmän associationsrätt

Incitamentsprogram

Företrädesemissioner och garantiåtaganden

Riktade emissioner och andra kapitalanskaffningar

Insiderfrågor och andra informationsfrågor (MAR)

Apportförvärv

Publika uppköpserbjudanden

Omvända förvärv

Börsintroduktioner

Prospektarbete

Processlägesbedömning/riskanalys

Bevissäkring och interimistiska säkerhetsåtgärder

Förlikningsförhandlingar och andra alternativa tvistlösningsformer

Domstolsprocesser i allmän- och förvaltningsdomstol i samtliga instanser

Medling

Extern finansiering av tvister (third-party funding)