Born Advokater legal rådgivare till Nivika Fastigheter AB (publ) i samband med riktad nyemission om 750 MSEK

Born Advokater har biträtt Nivika Fastigheter AB, listat på Nasdaq Stockholm, i samband med en riktad nyemission av B-aktier om totalt cirka 750 miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. I samband med företrädesemissionen upprättades och publicerades ett prospekt för upptagande till handel som godkänts av Finansinspektionen.

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Per den 30 november 2022 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 10 810 miljoner kr varav 90 % är förvaltningsfastigheter. Fastighetsportföljen består till cirka två tredjedelar av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri, lager, kontor och samhällsfastigheter och cirka en tredjedel av bostadsfastigheter.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad och Johan Stridbeck.
Teamet bestod i övrigt av Jonas Gombrii, Jan Öhgren, Erica Juhlin, Linnea Torbjörnsson, Jakob Axelsson, Anton Andersson, David WestermarkLudvig Filhm.