Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) i samband med budpliktsbud avseende samtliga aktier i Backaheden Fastighets AB (publ)

Born Advokater har biträtt Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) som efter uppkommen budplikt offentliggjorde ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Backaheden Fastighets AB (publ) (”Backaheden”) för förvärv av samtliga utestående aktier i Backaheden.

Vederlaget i erbjudandet var kontant och värderade Backaheden till cirka 323 MSEK. Acceptfristen för erbjudandet avslutades den 13 oktober 2023 och budet har förklarats avslutat.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av advokat/specialist counsel Jan Öhgren samt biträdande jurister Jakob Axelsson, David Westermark och Anton Andersson