Oscar Properties Holding AB genomför ett förvärv i Skåne för totalt 110 miljoner

Oscar Properties Holding AB (publ) har tillträtt ett fastighetsförvärv för totalt 110 miljoner kronor som offentliggjordes den 22 april 2021. Förvärvet avser fem fastigheter i Skåne med Compactor Fastigheter AB som säljare.

Förvärven finansieras genom en kombination av lån och en riktad emission till säljaren vilken genomfördes den 30 september 2021.

Den riktade emissionen till säljaren genomfördes genom utnyttjande av emissionsbemyndigande från årsstämman den 18 maj 2021. Emissionerna omfattade sammanlagt 4 375 000 stamaktier som emitterades till en teckningskurs om 12 kronor per aktie (motsvarande en teckningslikvid om 52,5 miljoner kronor).

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad