Born Advokater vinner framgång i ett uppmärksammat mål gällande villkor i företagsförsäkring

Svea hovrätt har i dom den 27 februari 2024 i mål T 8949-21 bifallit en försäkringstagarens talan mot sitt försäkringsbolag gällande tolkning av försäkringsvillkor i en företagsförsäkring.   Hovrätten konstaterade mot bakgrund av Högsta domstolens nya praxis i NJA 2021 s. 983 (Bilbranden i Sollentuna) samt dom den 25 januari 2024 i mål T 4849-22 (Möbelvaruhuset i Boden),  att försäkringsavtalets uppdelning mellan omfattnings- respektive undantagsvillkor inte ensamt bör vara avgörande för bevisbördans placering. Detta eftersom försäkringsbolaget i så fall kan styra bevisbördans placering genom utformningen av försäkringsvillkoren. Istället bör bevisbördans placering följa av allmänna bevisbörderegler, såsom parternas möjligheter att säkra bevisning.

Tillämpat på det förevarande fallet bedömde hovrätten att det även vid företagsförsäkring åligger försäkringsbolaget att styrka en invändning om att den aktuella skadan i form av brand hade framkallats av försäkringstagaren eller någon som handlat med dennes samtycke. Efter prövning av omständigheterna i målet fann hovrätten att försäkringsbolaget inte hade uppfyllt sin bevisbörda. Hovrätten fastslog därför att försäkringsersättning ska utgå till försäkringstagaren, som företräddes av Born Advokater.

Ansvariga från Born:
Ansvariga delägare var Johan Svahn.
Teamet bestod i övrigt av advokat Andrea Röjmalm.