Born Advokater har varit legal rådgivare till VO2 Cap Holding AB (publ) i samband med förvärvet av Livewrapped AB.

Born Advokater har biträtt VO2 Cap Holding AB (publ) i samband med förvärv av samtliga aktier i Livewrapped AB. Total köpeskilling för aktierna uppgår till högst cirka 70,6 MSEK och består av dels en fast del om 25 MSEK, plus fastställd nettokassa, dels en tilläggsköpeskilling om högst cirka 40 MSEK. Av den fasta delen ska cirka 10,6 MSEK erläggas med kontanta medel och cirka 20 MSEK erläggs i form av nyemitterade aktier i VO2. Tillträde skedde den 21 april 2022.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad.
Teamet bestod i övrigt av biträdande jurist Erica Juhlin.