Born rådgivare till VO2 Cap Holding AB i förvärv av AdProfit samt företrädesemission

Born Advokater har varit legal rådgivare till VO2 Cap Holding AB (publ) i förvärvet av AdProfit AB.

Köpeskillingen uppgår till en fast köpeskilling om cirka 44 MSEK, varav cirka 22 MSEK består av kontanta medel och 22 MSEK erläggs genom en revers som används som emissionslikvid i en riktad nyemission i VO2 till säljarna av AdProfit. Rörliga tilläggsköpeskillingar kan komma att utgå till ett maximalt sammanlagt belopp om 26 MSEK. Tillträde skedde den 26 november 2021.

Därutöver har styrelsen i VO2 beslutat om en företrädesemission. Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden i företrädesemissionen är den 7 – 21 december 2021.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Erik Borgblad. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren samt biträdande juristerna Erica Juhlin och Jakob Axelsson.