Born har företrätt Kvalitena AB (publ) i kommersiell tvist

Born Advokater har framgångsrikt företrätt Kvalitena AB (publ) i kommersiell tvist

Genom dom den 16 december 2021 i Solna tingsrätts mål T 5978-20 avslogs Ingram Micro AB:s och Ingram Micro Mobility AB:s talan mot Kvalitena AB i dess helhet. Det ogillade käromålet avsåg framställda garantianspråk uppgående till sammanlagt ca 37 MSEK.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Johan Svahn.
Teamet bestod i övrigt av biträdande juristerna Dennis Engstrand, Katrin Timander och Ragnar Morin.