Aktie- och kapitalmarknader

Regelverken som omfattar aktiemarknads- och värdepappersrätt är komplexa och under ständig utveckling. En egenhet för aktiemarknadsrätten är kombinationen av tvingande offentliga regelsystem och det stora inslaget av självreglering.

Born Advokater har gedigen erfarenhet av att leda och hantera alla typer av transaktioner på kapitalmarknaden och våra specialiserade jurister och advokater biträder banker, emittenter, enskilda investerare, börsbolag, fondkommissionärer samt värdepappers- och riskkapitalfonder inom ett brett spektrum av branscher. Vi bistår till exempel med juridisk rådgivning i samband med börsintroduktioner (IPO), kapitalanskaffningar (såsom emissioner av aktier, obligationer, teckningsoptioner och konvertibler), private placements, samgåenden, fusioner och andra omstruktureringar av bolag och koncerner, bolagsstyrning (corporate governance), insiderfrågor, etablering av fondstrukturer, offentliga erbjudanden och incitamentsprogram för ledande befattningshavare och personal. Vi biträder också vid förhandlingar och diskussioner med motparter och myndigheter i dessa ärenden.

KONTAKTPERSONER

Namn Namnsson
Titel

Namn Namnsson
Titel

Namn Namnsson
Titel

Born has a wide network which enables clients to always find an incredibly competent person that has previous experiences in cases that are similar to the situation one is in