Born biträder Svensk Fastighetsfinansiering vid obligationsemissioner om sammanlagt 1,1 MDR i februari

Born Advokater har agerat som legal rådgivare åt Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) (SFF) i samband med två obligationsemissioner av bolaget under februari, med en sammanlagd emissionslikvid om 1 100 000 000 kronor.

Den första emissionen, med likviddag 21 februari 2022, ett tvåårigt grönt obligationslån om 600 Mkr. Den andra emissionen har likviddag den 28 februari 2022 och är också ett tvåårigt obligationslån, om 500 Mkr. Obligationerna är säkerställda med bland annat pant i fastigheter och ges ut inom SFFs säkerställda MTN-program. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Ansvariga från Born:
Ansvarig delägare var Jonas Gombrii.
Teamet bestod i övrigt av de biträdande juristerna Erica Juhlin och Jakob Axelsson.