Born rådgivare till Hedin-koncernen vid nyemission och omstrukturering

Born Advokater har agerat legal rådgivare åt Hedin-koncernen vid en riktad nyemission samt omstrukturering.

Genom den riktade nyemissionen om 3 570 MSEK går Erik Selin, genom ett av honom indirekt helägt bolag, in som ägare till 25% av aktierna i I.A. Hedin Bil AB (publ). I samband med detta upprättades även en ny koncernstruktur där samtliga fordonsrelaterade bolag i Hedin-koncernen, via en riktad nyemission till Hedin Group AB, kommer att tillhöra I.A Hedin Bil AB. Omstruktureringen beräknas öka koncernens omsättning med cirka 10 000 MSEK.

Ansvariga från Born:
Ansvariga delägare var Jan Litborn samt Johan Stridbeck. Teamet bestod i övrigt av advokaten Jan Öhgren.